Privacy Statement

Privacy Statement PETevents.nl

De websites www.petevents.nl en www.techportal.nl geven informatie over onderwijsactiviteiten in Noord Holland. Stichting Techno Challenge beheert deze websites en wordt hiervoor gefinancieerd door verschillende organisaties die het onderwijs in Noord Holland willen verbreden en versterken door verschillende doelgroepen kennis te laten maken met techniek in de breedste zin des woords. Petevents en techportal zijn geen zelfstandig bedrijf, stichting of instelling. 

In het kader van onze inzet verkrijgen, verwerken, beheren en benutten wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij met deze gegevens omgaan.

Contactgegevens:

Stichting Techno Challenge
T.a.v. de heer Erik de Mink
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
0251 491853

Persoonsgegevens 

Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze communicatie rond de PET-events en verwante acties en activiteiten. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken.

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en social media-adressen
 • IP-adressen
 • Inhoud van communicatie
 • (Pas)foto’s, zowel van medewerkers en anderen die deelnemen aan, of betrokken zijn bij PET-events en van personen in het kader van de organisatie van onze activiteiten
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze doelstelling zijn onze activiteiten gericht op leerlingen, scholieren, studenten, directies, leerkrachten, ouders en/of verzorgers. Inherent daaraan is dat wij persoonsgegevens, zoals foto’s, verkrijgen. Ook kan gedacht worden aan informatie naar aanleiding van belangstellingsregistratie en/of verzoeken vanuit interesse/behoeften. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om. Gelijktijdig raden we alle betrokkenen (bij kinderen) aan zich bewust te zijn van het feit dat deelname aan onze PET-events of verwante activiteiten mogelijk betekent dat foto’s van deelnemers worden verzameld. 

Met deelname aan onze events verleent u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en die van de deelnemers. Als u van mening bent dat deze persoonsgegevens niet mogen worden verzameld, neemt u dan contact met ons op via info@petevents.nl.  of via bovenstaande vermelde gegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens primair in het kader van onze doelstelling: jeugd kennis laten maken met techniek in de breedste zin des woords. 

Middelen daarvoor zijn onder meer: 

 • Het organiseren van PET-events en andere activiteiten, en het uitnodigen hiervoor
 • Het versturen van nieuwsbrieven en e-mails
 • Het onderhouden van contact
 • Marketing en communicatie naar aanleiding van activiteiten, waaronder het doen van aankondigingen en verslag in tekst, beeld (fotografie en video) en geluid
 • Het verzorgen en publiceren van reviews
 • Het informeren over leren en werken in de techniek (in het algemeen), al dan niet in de klas
 • (Eventueel) nakomen van wettelijke verplichtingen 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn is in principe onbepaald. Gegevens worden verwijderd na het eerste verzoek daartoe door de belanghebbende. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan partners die wij inschakelen om onze activiteiten te organiseren, inhoudelijk vorm te geven en bekend te maken. Die partners mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van voornoemde doelen. Persoonsgegevens worden door ons niet benut en/of beschikbaar gesteld voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PETevents.nl en Techportal.nl gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PETevents.nl en Techportal.nl. Voor zover hier relevant, heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@petevents.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in principe binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@petevents.nl. 

Copyright 2017 © All rights reserved.